20 lệnh hữu ích mà có thể bạn chưa biết (phần II)

Tiếp theo phần trước.

11. Share 1 file qua cổng 80
nc -w 5 -v -l -p 80 < file.ext
PS : Lệnh này yêu cầu phải có netcat

12.Chuyển người dùng
su

13. Tách 1 file FLAC (hay APE) với những file chú thích thành nhiều file FLAC
cuebreakpoints "$2" | shnsplit -o flac "$1"
PS : Yêu cầu phải có cuetools và shntools

14. Thêm ID3 tag trong file chú thích vào file FLAC
cuetag *.cue *.flac ;
Yêu cầu : cuetools

15. Bung nén âm thanh từ file AVI bằng mencoder
mencoder "${file}" -of rawaudio -oac mp3lame -ovc copy -o audio/"${file/%avi/mp3}"

16. Quay phim màn hình trong desktop
ffmpeg -f x11grab -s wxga -r 25 -i :0.0 -sameq /tmp/out.mpg

17. Download toàn bộ website :
wget --random-wait -r -p -e robots=off -U mozilla http://www.example.com

Ý nghĩa các tham số :
-p : download tất cả mọi file, kể cả image.
-e robots=off : ra lệnh cho wget bằng file robot.txt (đoaạn này mình dịch chuối chuối thế nào ấy)
-U mozilla : nhận diện trình duyệt của bạn
random-wait : yêu cầu wget chọn 1 khoảng thời gian ngẫu nhiên để chờ đợi

Một số tham số hữu ích khác :
--limit-rate=xxk : giới hạn tốc độ download ở mức xx kb/s
-b : tiếp tục download sau khi đã log out
-o $HOME/wget_log.txt : ghi file log vào file wget_log.txt18. Kill : 1 process đang khóa 1 file
fuser -k filename

19. Xem thời gian của đồng hồ UNIX
date +%s

20. Quét những cổng đang được mở bằng telnet
HOST=127.0.0.1;for((port=1;port<=65535;++port)); do echo -en "$port ";if echo -en "open $HOST $port\nlogout\quit" | telnet 2>/dev/null | grep 'Connected to' > /dev/null; then echo -en "\n\nport $port/tcp is open\n\n";fi;done | grep open