No mắt……

Vista, Mac chỉ đáng ngửi khói thôi……

Sức mạnh của mã nguồn mở !!!

Sưu tầm